Naším logem je otevřená dlaň pro všechny, kteří mají zájem spolu s námi aktivně trávit svůj čas v přátelské pohodě nebo aktivně pracovat na zvýšení své pracovní uplatnitelnosti.

Název našeho Občanského sdružení jsme zvolili na památku Martina Kočího, bratra zakladatelky Daniely Prokopové.

Centrum MARTIN o.p.s vzniklo jako reakce na potřeby žáků učiliště a jejich rodičů. Nabízíme studentům pestrou nabídku individuálních a skupinových aktivit, ze kterých si může vybrat každý, pokud se chce vzdělávat a zvyšovat si do budoucna svou pracovní kvalifikaci nebo chce pod vedením odborníka zlepšit své schopnosti a zdraví.

Dále v rámci služeb Centra MARTIN o.p.s mohou klienti, ale i lidé z ulice, využít naše bezplatné poradenské služby, v rámci kterých spolu mluvíme o problémech pracovních, školních, finančních i osobních.

Centrum MARTIN o.p.s pomocí pestré nabídky individuálních a skupinových aktivit nabízí lidem se zdravotním postižením podporu a rozvoj jejich stávajících znalostí a dovedností. Pro klienty je připravena široká nabídka činností, díky kterým mají možnost poznávat a rozvíjet své zájmy a dovednosti a tím zvyšovat svou soběstačnost a sebevědomí. Naším společným cílem je udržení či obnovení sociálních kontaktů a aktivizace v kolektivu vrstevníků.

Každý z našich klientů má svého klíčového pracovníka, který mu v rámci jeho individuálního plánu a v součinnosti se zákonnou vyhláškou dané sociální služby pomáhá s rozvojem těchto dovedností: péče o vlastní osobu a činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění (obsluha spotřebičů, péče o domácnost a další členy rodiny, nácvik orientace a pohybu ve veřejném prostoru, nácvik úředních úkonů), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení do školy či do práce, nácvik využívání MHD, nácvik chování v různých společenských situacích, nácvik alternativních způsobů komunikace), výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při uplatňování osobních práv a povinností.

Komu jsou naše služby určeny

Služba je poskytována osobám ve věkovém rozmezí 16 – 64 let s bydlištěm na území hl. m. Prahy, nebo Středočeského kraje, případně osobám, které se více na území hl. m. Prahy, nebo Středočeského kraje, které jsou:

 • osobami s chronickým duševním onemocněním - osoby s psychickými procesy, které se projevují v myšlení, prožívání a chování člověka, znesnadňující jim fungování ve společnosti, nebo
 • osobami s mentálním postižením - osoby, u kterých díky mentálnímu postižení dochází k zaostávání vývoje rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých psychických vlastností a k poruchám v adaptačním chování, nebo
 • osobami s kombinovaným postižením – osoby s mentálním postižením, které trpí případným dalším typem postižením (tělesná postižení výrazně neomezující pohyb, duševní onemocnění, lehčí formy smyslových postižení).

Naše zásady při práci s klienty

 • Důstojnost – v rámci služby je zajištěno respektování důstojnosti, jakož i veškerých práv uživatelů služby.
 • Diskrétnost – v rámci služby je zajištěno dodržování mlčenlivosti o zjištěných skutečnostech o uživatelích služby.
 • Respektování individuálních potřeb – jednotlivé aktivity služby jsou přizpůsobovány potřebám jejích uživatelů.
 • Komplexnost – k problémům uživatelů je v rámci služby přistupováno komplexně.
 • Včasnost – v rámci služby je zajištěno podle možností organizace včasné uspokojení potřeb uživatelů služby v co nejkratším možném čase.
 • Rovnost a nestrannost – v rámci služby je zachováván rovný a nestranný přístup bez jakékoliv diskriminace ke všem jejím uživatelům.
 • Partnerství – uživatel je rovnocenným partnerem organizace.
 • Bezplatnost – služba je poskytována bezplatně.

Podpořte nás! Pokud si myslíte, že děláme správnou věc.

 • jakoukoliv částkou poukázanou na náš účet (237618992/0300, var. symbol 12345)
 • účastí na našich aktivitách a kurzech
 • sponzorstvím
 • poskytnutou službou nebo materiální hodnotou
 • dobrovolnictvím
 • členstvím v našem klubu přátel