Naším logem je otevřená dlaň pro všechny, kteří mají zájem spolu s námi aktivně trávit volný čas v přátelské pohodě nebo aktivně pracovat na zvýšení své pracovní uplatnitelnosti.

Název našeho Občanského sdružení jsme zvolili na památku Martina Kočího, bratra zakladatelky Daniely Prokopové.

Centrum MARTIN o.p.s vzniklo jako reakce na potřeby žáků učiliště a jejich rodičů. Nabízíme studentům pestrou nabídku volnočasových aktivit, ze kterých si může vybrat každý, pokud se chce vzdělávat a zvyšovat si do budoucna svou pracovní kvalifikaci nebo chce pod vedením odborníka zlepšit své schopnosti a zdraví. A nebo se chce jen pobavit a zasportovat si v kolektivu svých přátel a vrstevníků. Více v nabídce volnočasových aktivit.

Dále v rámci služeb Centra MARTIN o.p.s mohou klienti, ale i lidé z ulice, využít naše bezplatné poradenské služby, v rámci kterých spolu mluvíme o problémech pracovních, školních, finančních i osobních.

V neposlední řadě pomáhá Centrum MARTIN o.p.s i zaměstnancům Chráněné dílny A MANO a to formou poradenství a zvýhodněnou nabídkou kurzů pro sebevzdělávání a relaxaci.

Centrum MARTIN o.p.s pomocí pestré nabídky volnočasových aktivit nabízí lidem smysluplné trávení volného času. Pro účastníky kurzů je připravena široká nabídka činností, díky kterým mají možnost poznávat a rozvíjet své zájmy a dovednosti a tím zvyšovat svou soběstačnost a sebevědomí. Naším společným cílem je udržení či obnovení sociálních kontaktů a aktivizace v kolektivu vrstevníků.

Komu jsou naše služby určeny

Služba je poskytována osobám ve věkovém rozmezí 16 – 64 let s bydlištěm na území hl. m. Prahy, nebo Středočeského kraje, případně osobám, které se více na území hl. m. Prahy, nebo Středočeského kraje, které jsou:

 • osobami s chronickým duševním onemocněním - osoby s psychickými procesy, které se projevují v myšlení, prožívání a chování člověka, znesnadňující jim fungování ve společnosti, nebo
 • osobami s mentálním postižením - osoby, u kterých díky mentálnímu postižení dochází k zaostávání vývoje rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých psychických vlastností a k poruchám v adaptačním chování, nebo
 • osobami s kombinovaným postižením – osoby s mentálním postižením, které trpí případným dalším typem postižením (tělesná postižení výrazně neomezující pohyb, duševní onemocnění, lehčí formy smyslových postižení).

Naše zásady při práci s klienty

 • Důstojnost – v rámci služby je zajištěno respektování důstojnosti, jakož i veškerých práv uživatelů služby.
 • Diskrétnost – v rámci služby je zajištěno dodržování mlčenlivosti o zjištěných skutečnostech o uživatelích služby.
 • Respektování individuálních potřeb – jednotlivé aktivity služby jsou přizpůsobovány potřebám jejích uživatelů.
 • Komplexnost – k problémům uživatelů je v rámci služby přistupováno komplexně.
 • Včasnost – v rámci služby je zajištěno podle možností organizace včasné uspokojení potřeb uživatelů služby v co nejkratším možném čase.
 • Rovnost a nestrannost – v rámci služby je zachováván rovný a nestranný přístup bez jakékoliv diskriminace ke všem jejím uživatelům.
 • Partnerství – uživatel je rovnocenným partnerem organizace.
 • Bezplatnost – služba je poskytována bezplatně.

Podpořte nás! Pokud si myslíte, že děláme správnou věc.

 • jakoukoliv částkou poukázanou na náš účet (237618992/0300, var. symbol 12345)
 • účastí na našich aktivitách a kurzech
 • sponzorstvím
 • poskytnutou službou nebo materiální hodnotou
 • dobrovolnictvím
 • členstvím v našem klubu přátel

Chcete se zeptat?

Zde je prostor pro Váš dotaz
Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Přečtěte si podmínky