Sociální služby

Od 20. září 2012 jsme registrovaní jako poskytovatelé sociální služby – Sociální rehabilitace podle zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách.


Co to sociální rehabilitace vlastně je?

Sociální rehabilitaci vymezuje zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Jedná se "o soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Naše prostory jsou bezbariérové."

Sociální rehabilitace Centrum MARTIN o.p.s.

Centrum MARTIN o.p.s. pomocí pestré nabídky volnočasových aktivit a kurzů nabízí lidem se zdravotním postižením smysluplné trávení volného času. Pro účastníky těchto kurzů je připravena široká nabídka činností, jejichž pomocí mají možnost poznávat a rozvíjet své zájmy a dovednosti a tím zvyšovat svoji soběstačnost a sebevědomí. Další aktivitou v problematice vzdělávání ke zvýšení orientace a uplatnitelnosti na trhu práce jsou v současné době Motivační a vzdělávací programy. Centrum MARTIN o.p.s. tvoří kolektiv pedagogů, speciální pedagogů, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách majících rozsáhlé zkušenosti s prací s lidmi se zdravotním postižením.


Poslání služby

Posláním služby poskytované organizací Centrum MARTIN o.p.s. je nabídnout pomoc, podporu a povzbuzení lidem v těžké životní situaci, která vznikla následkem jejich zdravotního postižení. Aktivity služby, které zohledňují potřeby každého, by měly vést k snazšímu začlenění do běžné společnosti.


V rámci svého poslání naplňujeme tyto cíle:
 • Naučit uživatele dovednostem každodenního života (cestování, úklid, péče o svoji osobu, hospodaření s penězi, jednání s úřady a institucemi apod.) dle jejichindividuálních potřeb,
 • zvýšit míru soběstačnosti a samostatnosti uživatelů, která vede k nezávislosti,
 • podporovat navazování, udržování a rozvíjení vztahů s blízkými osobami,
 • zprostředkovat kontakty s širším společenským prostředím,
 • umožnit jim vyhledat si vhodné pracovní uplatnění v souladu s jejich představou,
 • podpořit uživatele v pojetí sebe sama jako občana s jeho právy i povinnostmi.

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením v nepříznivé sociální situaci. Myšlena je tím životní situace, v níž se lidé nacházejí, jestliže kvůli svému věku, ztrátě soběstačnosti, z důvodu nemoci, zdravotnímu postižení, krizové situaci, sociálně znevýhodňujícímu prostředí, ohrožením práv a zájmů nebo z jiných závažných důvodů, nejsou schopni zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a tyto potřeby nejsou ani jinak zabezpečeny. Tito lidé jsou ohroženi sociálním vyloučením a k tomu, aby zůstali součástí společnosti a mohli se podílet na společenském životě, potřebují podporu.

Dle typu zdravotního postižení:
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
Dle věku:
 • 16 – 64 let

Zásady sociální služby:

 1. Nezávislost uživatele služeb – podporujeme uživatele v jejich soběstačnosti vedoucí k samostatnému životu.
 2. Začlenění do společnosti – pomáháme lidem se zdravotním postižením udržet si své místo ve společnosti a chráníme je před sociálním vyloučením.
 3. Respektování potřeb – služba je určována individuálními potřebami uživatele.
 4. Partnerství – uživatelé jsou aktivními účastníky při zajišťování vlastních potřeb. Jsou rovnocennými partnery poskytovatele služby.
 5. Kvalita – pracovníci služby mají dovednosti a znalosti nezbytné k poskytování profesionálních služeb.
 6. Rovnost bez diskriminace - přístup uživatelů k poskytované sociální službě by měl být stejný pro každého člověka na základě jeho potřeb bez ohledu na způsob života, postižení, původ, víru, věk, pohlaví nebo sexuální orientaci.

Služba je ambulantní a terénní – uživatel dochází na místa konání skupinových a individuálních aktivit. Sociální pracovník může vyprovodit uživatele na pracovní pohovor, dojet s ním na určité místo tramvají a tím mu pomoct s trasou do práce atd. Pracovník mu také provádět sociální šetření v místě bydliště klienta. Pracovník klientovi pomůže zprostředkovat kontakt se společenským prostředím. Naše prostory jsou zcela dostupné a bezbariérové osobám s omezením pohybu a s omezenou orientací.