Nový elektromobil pro potřeby Sociální služby Sociálně terapeutické dílny

Centrum MARTIN o.p.s. v roce 2022 získalo důležitou podporu ze strany Evropské unie prostřednictvím IROP v rámci projektu ,,E-mobilita pro sociální služby Centra MARTIN“
Díky této podpoře nyní sociální služba disponuje vozem, který usnadňuje provozování obou tréninkových kaváren a zvyšuje dostupnost služby pro další klienty.


Projekt je realizován na základě finanční podpory IROP.

Projekt byl realizován v roce 2022.

logo

Cílem projektu je, skrze pořízení nového automobilu, zvýšit kapacitu poskytované služby, zvýšit dostupnost služby i pro další klienty se specifickým zdravotním postižením, snížit energetickou i finanční náročnost poskytované služby, a též snížit negativní dopady pandemie COVID omezením závislosti poskytovaných služeb na využití Městské hromadné dopravy. Konkrétně:
- Zvýšení kapacity služby – realizací projektu bude možné, díky významné úspoře času stráveného sociálními pracovníky při přejezdech v MHD mezi středisky organizace navýšit kapacitu klientů služby o 2, při udržení stejného počtu zaměstnanců a tím i rozpočtu služby
- Zvýšení kapacity bude možné i díky úspoře nákladů, které aktuálně plynou z použití benzinového automobilu a jeho nahrazení čistě elektrickým automobilem. Jednak z důvodu levnějšího provozu elektromobilu, ale zejména díky úspoře nákladů za poplatky za parkování v tzv. modrých zónách, které jsou v MČ Praha 3 a Praha 8 (kde jsou umístěny střediska předmětné sociální služby) i v dalších částech Prahy při „vyzvedávání“ klientů doma; a umožnění parkování i na vyhrazených místech. Aktuálně kvůli praktické nemožnosti delší dobu parkovat poblíž našich provozoven, byla výrazně omezena možnost využít pro dopravu stávající služební automobil a sociální pracovníci byli nuceni dopravovat se s klienty zejména MHD.
- Zvýšení dostupnosti sociální služby bude zajištěno také díky možnosti zapojit do poskytovaných aktivit služby i klienty, kterým např. sociální fobie, autizmus či specifické tělesné postižení znesnadňovalo cestovat v MHD.
- Zvýšení dostupnosti služby bude realizováno i díky možnosti individuálního cestování s klienty během případné další pandemie COVID, kdy cestování v MHD je epidemiologicky významně rizikové. Poskytování služby v době pandemie tak nebude muset být z tohoto důvodu omezováno. Vzhledem k tomu, že cílová skupina osob s mentálním a kombinovaným postižením patří mezi zvláště ohrožené skupiny osob při pandemii COVID, je zajištění co největší dostupnosti poskytování této sociální služby i v době případné pandemie zcela nezbytné.
- Ke zvýšení dostupnosti služby dojde i výměnou starého automobilu (11 let / 250000km) za nový, čímž odpadnou časté a nepředpokládané opravy v autoservisu – tedy řada dnů, kdy není automobil k dispozici pro poskytování služby
- Náhradou stávajícího benzinového automobilu za elektromobil dojde ke snížení spotřeby energií, snížení nákladů na provoz sociální služby a snížení množství vyprodukovaného CO2.