Vzdělávací a motivační programy


Centrum MARTIN o.p.s při OU pro žáky s více vadami se podařilo získat dotaci z Evropského sociálního fondu na projekty věnující se zlepšení pracovního uplatnění lidí s mentálním či kombinovaným postižením a žen.


Všechny projekty jsou aktuálně ukončené !

Projekty jsou zaměřeny na osoby:

1. S mentálním a kombinovaným postižením (mentální v kombinaci s tělesným nebo smyslovým)

Lidé s takto závažným postižením mají velice nesnadnou pozici na otevřeném trhu práce, často trpí nízkou sebedůvěrou a těžko odhalují své schopnosti a pracovní potenciál. Dosavadní systém vzdělávání ve školách nepřipravil tyto osoby na konkurenci na trhu práce a nevybavil je základními znalostmi potřebnými pro získávání práce. V rámci propojených aktivit projektu vznikl ucelený systém vzdělávání s ohledem na různorodé postižení klientů projektu. Pro každého klienta je na začátku programu individuálně provedena Pracovní a bilanční diagnostika, na jejímž základě bude realizována podrobná analýza klientovy vzdělávací schopnosti a jeho pracovní potenciál a výsledky analýzy budou součástí výběru následných vzdělávacích aktivit v rámci Individuálního poradenského programu (IPP) a plánu praxe. Praxe následně probíhá v nově vytvořeném obchodu s dárkovými předměty, případně v tréninkové kavárně. V rámci IPP klientům průběžně pomáháme k získání zaměstnání prostřednictvím poradenství a asistence při ucházení se o zaměstnání. Dále klient absolvuje Motivační a vzdělávací program, ve kterém získá orientaci v požadavcích a nabídkách trhu práce vzhledem k míře svého postižení. Pro tento účel byla vytvořena multimediální učebna, ve které výuka probíhá pod vedením zkušených lektorů.

Vzhledem k náročné práci s lidmi s kombinovaným postižením využívá projekt partnerství s Odborným učilištěm pro žáky s více vadami, které disponuje odborně vysokoškolsky vzdělanými učiteli s dlouholetými zkušenostmi, kteří tvoří realizační tým. Ve všech aktivitách projektu bude kladen důraz na individuální přístup a pravidelnou a dlouhodobou práci s klienty.

V průběhu obou projektů budou vytvořena též nová pracovní místa pro vybrané absolventy vzdělávacího programu.


2. ženám (dlouhodobě nezaměstnaným, v předdůchodovém věku, vracející se z rodičovské dovolené, nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce, ženy které chtějí začít podnikat)

ženy jsou více diskriminovány na trhu práce a zahájení podnikání je pro ně často jedinou možností, jak získat příjem ze své práce. Pro všechny klíčové aktivity jsou nastavené měřitelné, termínované a konkrétní cíle dané plánem počtu žen, které se daných aktivit zúčastní a termíny splnění těchto cílů jsou dané termíny ukončení jednotlivých fází realizace projektu.

Inovativní aktivitou projektu bude vytvoření místa odbytu pro služby a výrobky klientek projektu - obchodu, ve kterém budou klientky získávat první zkušenosti a dovednosti pro distribuci svých produktů a služeb. Klientky zde budou rozvíjet teoretické znalosti získané během vzdělávacích aktivit a dále získávat cenné praktické zkušenosti a návyky důležité pro úspěšný rozvoj podnikatelské činnosti.Praxe je zásadní nejen pro rozvoj podnikatelského záměru, ale rovněž i pro případné další uplatnění na trhu práce. Klientky budou v rámci působení v obchodu pod individuálním vedením odb. asistentky.

Cílem projektu je zvýšení pracovních příležitostí žen , ohrožených na trhu práce na základě realizace komplexních programů, které se zaměřují na podporu vzniku a rozvoje samostatně výdělečné činnosti s využitím inovativních metod, zapojením doprovodných opatření a nástrojů na slaďování pracovního a rodinného života.

Specifickými cíli projektu jsou - zvyšování informační gramotnosti ohledně podnikání, podpora zahájení a rozvoje samostatně výdělečné činnosti, účinné snižování limitů brzdících rozvoj schopností a dovedností vlivem dlouhodobé nezaměstnanosti a hledání alternativních způsobů uplatnění žen ohrožených na trhu práce.

Chcete se zeptat?

Zde je prostor pro Váš dotaz

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů
    Přečtěte si podmínky