Centrum Martin o. p. s. při OU pro žáky s více vadami v srpnu 2013 zahájilo cyklus vzdělávacích kurzů zaměřený na zaměstnance organizace. Projekt nese název "Rozvoj a stabilizace Občanského sdružení MARTIN při OU pro žáky s více vadami vzděláváním zaměstnanců" a je evidován pod číslem CZ.2.17/2.1.00/36285.

Hlavním cílem podporovaného projektu je umožnit a cíleně zprostředkovat co nejkomplexnější vzdělávání, které má pomoci rozvoji Centra Martin o.p.s.. Vzdělání se netýká se pouze OPZ zaměstnanců, kteří si prostřednictvím kurzů zvyšují svou kvalifikaci a zvyšují tím tak náslenou možnost uplatnění na volném trhu práce, ale týká se i přímých sociálních pracovníků, kteří se díky těmto vzdělávacím kurzům mohou dále rozvíjet nejen v pedagogickém diskurzu. V neposlední řadě má pomoci organizaci i proškolení managementu, školící témata budou taktéž volena s ohledem na individuální potřeby vedení, jejichž přesnému definování pomohlo provedené dotazníkové šetření. Sinou potřebu dotazovaní projevili například v problematice personálního vedení, asertivity nebo vnitřní komunikace. Vyhledávání vzdělávacích akcí předcházela co nejpodrobnější analýza potřeb jednotlivců všech pracovních pozic, ta pomohla lépe pochopit konkrétní potřeby a jasně určila směr plánu vzdělávání.

Další z podporovaných činností v rámci projektu je supervize organizace, jež má pomoci získat nový úhel pohledu na její strukturu a fungování. Supervize je vedena ve dvou větvích, které se obsahově liší, první větev je určena pouze pro vedoucí pracovníky a management a v druhé větvi se setkávají pracovníci přímé péče. Kvalitativní metody supervizora umožňují hlubšímu proniknutí do diskutovaných témat a občasná účast zástupců vedení organizace na setkáních pro přímé sociální pracovníky pak vede k rovnému dialogu mezi všemi stranami.

Neméně podstatnou činností projektu je Fundraising. Na nově vzniknuvší pozici se fundraiser snaží o posílení stávajícícch aktivit, dále se zabývá plánováním a budováním silnější základny pro lepší fungování a rozvoj činnosti do budoucna. Vyhledáváním vhodných příležitostí a zpracováváním potřebné dokumentace stal se fundraiser jedním z nejpodstatnějších členů vedení organizace.


Nové produkty, které vznikly díky tomuto projektu můžete stáhnout zde: Produkty_projektu_36285.zip

Chcete se zeptat?

Zde je prostor pro Váš dotaz

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů
    Přečtěte si podmínky